Climbing the palm tree to re-tie the rope swing.. as you do… | Qamea Island Fiji

Climbing palm trees in Fiji